Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำเคลือบฟัน (Porcelain veneer)
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-833
  ประเทศ : New Zealand
  การรักษา : 8 Veneers
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-793
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 16 Veneers
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-788
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 8 Veneers
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-741
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 6 Veneers
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-1165
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 5 Veneers
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-1162
  ประเทศ : New Zealand
  การรักษา : 6 Veneers
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ