Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำเคลือบฟัน (Porcelain veneer)
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-2
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 8 Veneer
 • รหัสผู้ป่วย : 2016-1571
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : cleaning + laser + 8 Veneers
 • รหัสผู้ป่วย : 2016-1511
  ประเทศ : singapore
  การรักษา : 2 Crown +17 Veneer
 • รหัสผู้ป่วย : 2016-1513
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : filling + laser + Top 8 veneer
 • รหัสผู้ป่วย : 2013-1029
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 4 Veneers
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-1067
  ประเทศ : Newzealand
  การรักษา : 4 Veneers
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ