Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำเคลือบฟัน (Porcelain veneer)
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-148
  ประเทศ : Singapore
  การรักษา : 8 Veneer
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-132
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : laser + 6 Veneer
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-125
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 8 Composite Veneer
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-79
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 14 Veneer
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-16
  ประเทศ : Singapore
  การรักษา : 16 Veneer
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-86
  ประเทศ : Newzealand
  การรักษา : 7 Veneer
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ