Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำเคลือบฟัน (Porcelain veneer)
 • รหัสผู้ป่วย : 2016-569
  ประเทศ : Japan
  การรักษา : Lower jaw - 8 Veneer
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-751
  ประเทศ : Maxico
  การรักษา : Upper Jaw - 8 Veneer
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-1004
  ประเทศ : Singapur
  การรักษา : Upper Jaw - 8 Veneer
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-986
  ประเทศ : Mongolia
  การรักษา : Upper Jaw -8 Veneer
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-500
  ประเทศ : UK
  การรักษา : Upper Jaw - 8 Veneer
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-487
  ประเทศ : USA
  การรักษา : Upper Jaw - 4 Veneer Lower jaw - Laser Whitening
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ