Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำเคลือบฟัน (Porcelain veneer)
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-179
  ประเทศ : KUWAIT
  การรักษา : 8 Veneers + Whitening
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-118
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Veneers
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-293
  ประเทศ : U.S.A.
  การรักษา : 10 veneers + Whitening
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-343
  ประเทศ : Singapore
  การรักษา : 16 Veneers
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-255
  ประเทศ : Iceland
  การรักษา : Veneers
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-306
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 8 Veneers
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ