Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. 02-314-6238
081-648-5780
การทำเคลือบฟัน (Porcelain veneer)
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-436
  ประเทศ : England
  การรักษา : 6 Veneers + Laser
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-435
  ประเทศ : England
  การรักษา : 6 Veneer + Laser
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-422
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 4 Veneer + Laser
 • รหัสผู้ป่วย : 2016-1013
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 4 Veneers
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-291
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 6 Veneers + Laser
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-287
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 4 Veneers + Laser
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ