Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำเคลือบฟัน (Porcelain veneer)
  • รหัสผู้ป่วย : 2017-436
    ประเทศ : England
    การรักษา : 6 Veneers + Laser
  • รหัสผู้ป่วย : 2017-435
    ประเทศ : England
    การรักษา : 6 Veneer + Laser
  • รหัสผู้ป่วย : 2017-422
    ประเทศ : Australia
    การรักษา : 4 Veneer + Laser
  • รหัสผู้ป่วย : 2016-1013
    ประเทศ : Australia
    การรักษา : 4 Veneers
  • รหัสผู้ป่วย : 2017-291
    ประเทศ : Australia
    การรักษา : 6 Veneers + Laser
  • รหัสผู้ป่วย : 2017-287
    ประเทศ : Australia
    การรักษา : 4 Veneers + Laser
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ