Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำเคลือบฟัน (Porcelain veneer)
 • รหัสผู้ป่วย : 2014-375
  ประเทศ : Canada
  การรักษา : Top Teeth : 4 Veneers
 • รหัสผู้ป่วย : 2014-367
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth : 8 Veneers
 • รหัสผู้ป่วย : 2014-266
  ประเทศ : Austria
  การรักษา : Top Teeth : 6 Veneers
 • รหัสผู้ป่วย : 2013-485
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth : 2 Veneers
 • รหัสผู้ป่วย : 2013-361
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth : 6 Veneers
 • รหัสผู้ป่วย : 2013-767
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth : 4 Veneers
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ