Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำเคลือบฟัน (Porcelain veneer)
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-1099
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 2 Veneers
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-1074
  ประเทศ : France
  การรักษา : 6 Veneers
 • รหัสผู้ป่วย : 2016-1022
  ประเทศ : Thailand
  การรักษา : 16 Veneers
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-694
  ประเทศ : U.S.A.
  การรักษา : 8 Veneers
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-666
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 15 Veneers
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-656
  ประเทศ : England
  การรักษา : 5 Veneers
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ