Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำเคลือบฟัน (Porcelain veneer)
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-1272
  ประเทศ : Ireland
  การรักษา : 2 Veneers
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-1192
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 8 Veneers
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-1157
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 10 Veneers
 • รหัสผู้ป่วย : 2014-86
  ประเทศ : Italy
  การรักษา : 4 Veneer & 7 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2016-1197
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 6 Veneers
 • รหัสผู้ป่วย : 2016-1196
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 6 Veneers
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ