Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำเคลือบฟัน (Porcelain veneer)
 • รหัสผู้ป่วย : 2016-1161
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 4 Veneers
 • รหัสผู้ป่วย : 2016-1162
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 3 Veneers
 • รหัสผู้ป่วย : 2016-1170
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 6 Veneers
 • รหัสผู้ป่วย : 2016-1093
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 8 Veneers
 • รหัสผู้ป่วย : 2016-1022
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 6 Veneers
 • รหัสผู้ป่วย : 2016-1001
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 6 Veneers
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ