Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำเคลือบฟัน (Porcelain veneer)
 • รหัสผู้ป่วย : 2016-895
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 8 Veneers
 • รหัสผู้ป่วย : 2014-562
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 4 Veneers
 • รหัสผู้ป่วย : 2016-753
  ประเทศ : Newzealand
  การรักษา : 2 Veneers
 • รหัสผู้ป่วย : 2016-735
  ประเทศ : Newzealand
  การรักษา : 8 Veneers
 • รหัสผู้ป่วย : 2016-717
  ประเทศ : England
  การรักษา : 7 Veneers
 • รหัสผู้ป่วย : 2016-715
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 4 Veneers
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ