Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-0
  ประเทศ : USA
  การรักษา : Upper Jaw - 6 Crown
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-1147
  ประเทศ : Denmark
  การรักษา : Upper Jaw - 12 Crown Bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-994
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Lower Jaw - 8 Crown
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-1171
  ประเทศ : USA
  การรักษา : Upper Jaw - 10 Crown and Bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-1164
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw - 8 Crown
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-1148
  ประเทศ : USA
  การรักษา : Upper Jaw - 8 Crown
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ