Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-50
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 5 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2010-10368
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 5 bridges
 • รหัสผู้ป่วย : 2016-1090
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 10 Bridges
 • รหัสผู้ป่วย : 2016-1096
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 6 bridges
 • รหัสผู้ป่วย : 2016-38
  ประเทศ : Thailand
  การรักษา : 4 Bridges
 • รหัสผู้ป่วย : 2016-950
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 1 Crown
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ