Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-468
  ประเทศ : China
  การรักษา : Upper Jaw -3 Unit Bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-499
  ประเทศ : UK
  การรักษา : Upper Jaw - 8 Crown +Bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-446
  ประเทศ : Hongkong
  การรักษา : Upper Jaw - 10 Crown
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-481
  ประเทศ : Taiwan
  การรักษา : Upper Jaw - 9 Crown +Bridge Lower Jaw - 3 Unit Bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-476
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw - 10 Crown + Bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-478
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw: 12 Crowns + Bidges Lower Jaw: 11 Crowns + Bridges
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ