Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-670
  ประเทศ : Zimbabwe
  การรักษา : 4 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-658
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 9 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-651
  ประเทศ : New Zealand
  การรักษา : 2 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-650
  ประเทศ : New Zealand
  การรักษา : Crowns + Bridges
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-637
  ประเทศ : Canada
  การรักษา : 1 Crown
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-1149
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 22 Crowns
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ