Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-1114
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw - 8 Crown Bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-1086
  ประเทศ : Finland
  การรักษา : Upper jaw - 1 Crown
 • รหัสผู้ป่วย : 2016-1553
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper jaw - 4 Crown
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-739
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw - 3 Unit Bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-745
  ประเทศ : USA
  การรักษา : Upper Jaw - 6 Crown
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-765
  ประเทศ : NZ
  การรักษา : Upper Jaw - Crown
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ