Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2020-190
  ประเทศ : Sri Lanka
  การรักษา : Upper Jaw - 8 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2020-180
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw - 9 Crowns, 3 Unit Bridge & Lower Jaw - 8 Crowns, 3 Unit Bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2020-166
  ประเทศ : UK
  การรักษา : Upper Jaw - 7 Crowns, 4 Unit Bridge & Lower Jaw - 1 Crown, 3 Unit Bridge, 3 Unit Bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-802
  ประเทศ : USA
  การรักษา : Upper Jaw - 3 Crowns Lower Jaw - 5 Crowns & 3 Unit Bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2020-94
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw - 5 Unit Bridge 2 Crowns & Lower Jaw - 5 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2020-139
  ประเทศ : USA
  การรักษา : Upper Jaw - 10 Crowns Lower Jaw - 10 Crowns
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ