Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-504
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 12 Crowns and Bridges
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-452
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Laser + 6 Bridges
 • รหัสผู้ป่วย : 2008-4732
  ประเทศ : Irceland
  การรักษา : Laser+ 6 Bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-452
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 6 Bridges + Whitening
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-440
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 3 Bridges + 1 Veneer
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-430
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 4 Crowns
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ