Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-899
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 11 Bridges
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-863
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 1 Crown
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-300
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 3 Crowns + 3 Bridges
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-769
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 7 Crowns + 3 Bridges
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-762
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 6 Crowns + 3 Bridges
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-758
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 16 Crowns + 10 Bridges
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ