Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-448
  ประเทศ : Jordan
  การรักษา : 7 Crowns + 3 Bridges
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-440
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 3 Bridges
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-437
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 24 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-433
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 8 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-430
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 7 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-429
  ประเทศ : New Zealand
  การรักษา : 13 Crowns
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ