Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-538
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper jaw - 4 Crown Bridge Lower jaw - 7 Crown Bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-768
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper jaw - 3 Implant
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-717
  ประเทศ : Ethiopia
  การรักษา : Upper jaw - 8 Crown Bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-710
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw - 4 Crown
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-668
  ประเทศ : Macau
  การรักษา : Lower Jaw - 4 Unit Bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-716
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper jaw - 11 Crown
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ