Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-675
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth: 4 Unit Bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-669
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth: 8 Crowns + Fillings
 • รหัสผู้ป่วย : 2014-1213
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth : 4 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-15
  ประเทศ : Canada
  การรักษา : Top Teeth : 6-Unit Bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-6
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth : 10 Crowns #3-Unit Bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2014-1182
  ประเทศ : Kuwait
  การรักษา : Top Teeth : 5 Crowns #3-Unit Bridge
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ