Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-1041
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw - 8 Crown Bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-952
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw - 3 Unit Bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-982
  ประเทศ : USA
  การรักษา : Upper Jaw -8 Crown Bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-966
  ประเทศ : USA
  การรักษา : Upper Jaw - 8 Crown
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-978
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw - 2 Crown
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-979
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw - 10 Crown
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ