Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2013-374
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth : 6 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2013-338
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth : 8 Crowns Bottom Teeth : Whitening
 • รหัสผู้ป่วย : 2014-166
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth: 8 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2014-215
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth : 4-Unit Bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2013-638
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth : 2 Crowns #2 Bridges
 • รหัสผู้ป่วย : 2013-627
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth : 6-Unit Bridge
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ