Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-364
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 4 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-340
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 4 Crowns, Whitening, Filling
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-289
  ประเทศ : Japan
  การรักษา : 5 Crowns, 4 Root canal, Whiting
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-317
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Crowns + Bridges
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-295
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-321
  ประเทศ : Thailand
  การรักษา : Bridge+Crown
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ