Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-1013
  ประเทศ : England
  การรักษา : 20 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-1010
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 12 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-1002
  ประเทศ : U.S.A.
  การรักษา : 2 Crowns + 9 Bridges
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-989
  ประเทศ : United Arab Emirates
  การรักษา : 4 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-978
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 11 Crowns + 4 Bridges
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-961
  ประเทศ : New Zealand
  การรักษา : 3 Bridges
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ