Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2016-87
  ประเทศ : Singapore
  การรักษา : 4 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-862
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth: 8 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-3
  ประเทศ : Canada
  การรักษา : Top Teeth: 4 Unit Bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2012-2343
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Bottom Teeth: 11 Crowns + 3 Unit Bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-6
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth: 10 Crowns + 3 Unit Bridges
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-15
  ประเทศ : Canada
  การรักษา : Top Teeth: 6 Unit Bridges
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ