Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-828
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Bridge : 11 Unit + Crowns : 7
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-140
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw : 9 Crowns on Implant + Bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-717
  ประเทศ : Cambodia
  การรักษา : Upper Jaw : 3 Unit Bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-748
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw : 3 Unit Bridge + Root Canal
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-778
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw : 8 Crowns + Laser Whitening
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-797
  ประเทศ : Chad
  การรักษา : Upper Jaw : 8 Unit Bridge
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ