Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-632
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw - 8 Crown Bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-538
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper jaw - 8 Crown Bridge Lower Jaw - 8 Crown Bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-587
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw - 12 Crown Lower Jaw - 11 Crown
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-599
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw - 8 Crown Bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-541
  ประเทศ : NZ
  การรักษา : Upper Jaw - 4 Crown
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-537
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper jaw - 8 Crown Lower jaw - 7 Crown
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ