Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2013-910
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth : 2 Crowns #4-Unit Bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2013-904
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth : 7 Crowns #3-Unit Bridge Bottom Teeth : Whitening
 • รหัสผู้ป่วย : 2013-1069
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth : 6 Crowns #5-Unit bridge Bottom Teeth : Whitening
 • รหัสผู้ป่วย : 2013-1043
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth : 1 Crown #3 Bridges Bottom Teeth : Whitening
 • รหัสผู้ป่วย : 2013-1063
  ประเทศ : Hong Kong
  การรักษา : Top Teeth : 6-Unit bridge Bottom Teeth : 6-Unit Bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2013-1036
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth : 8 Crowns Bottom Teeth : 3-Unit Bridge
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ