Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-463
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-418
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Crowns + Bridges
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-457
  ประเทศ : New Zealand
  การรักษา : Root canals, Crowns + filling
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-267
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Crowns, Bridge, Extraction 3 root canels
 • รหัสผู้ป่วย : 2016-136
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 2 Crown on implant + 2 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-71
  ประเทศ : UK
  การรักษา : Bridge Crown
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ