Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-705
  ประเทศ : Philipine
  การรักษา : Upper jaw - 8 Crown
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-645
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper jaw - 8 Crown
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-642
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper jaw - 11 Crown Lower jaw - 1 Unit Bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-696
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw - 6 unit Bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-718
  ประเทศ : NZ
  การรักษา : Upper Jaw - 9 Crown
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-778
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Lower Jaw - 10 Crown
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ