Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-1098
  ประเทศ : New Zealand
  การรักษา : 2 Crowns + 2 Bridges
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-1095
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 27 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-1094
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 10 Crowns + 3 Bridges
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-1083
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 6 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-1080
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 20 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-1063
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 6 Crowns + 4 Bridges
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ