Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-841
  ประเทศ : England
  การรักษา : 4 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-914
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 6 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-893
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 2 Crowns + 6 Bridges
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-876
  ประเทศ : Canada
  การรักษา : 6 Crowns + 7 Bridges
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-141
  ประเทศ : New Zealand
  การรักษา : 5 Crowns + 5 Bridges + 4 Implant
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-856
  ประเทศ : Portugal
  การรักษา : 4 Crowns + 7 Bridges
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ