Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2020-158
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw - 1 Crown & 4 Unit Bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2020-135
  ประเทศ : UK
  การรักษา : Upper Jaw - 2 Implant & 3 Unit Bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2020-15
  ประเทศ : UK
  การรักษา : Upper Jaw - 3 Unit Bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2020-147
  ประเทศ : New Zealand
  การรักษา : Upper Jaw - 4 Crowns & 3 Unit Bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2020-144
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Lower Jaw - 8 Crowns & 3 Unit Bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2020-146
  ประเทศ : Thailand
  การรักษา : Upper Jaw - 8 Crowns & 1 Implant
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ