Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-592
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-583
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 24 Crowns and 1 Filling
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-570
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-568
  ประเทศ : New Zealand
  การรักษา : Crowns and extraction
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-558
  ประเทศ : Singapore
  การรักษา : Bridges, Cleaning ,Fillings (top and bottom) and Crown
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-557
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 6 Crowns and Whitening
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ