Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-954
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 16 Crowns + 3 Bridges
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-951
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 22 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-947
  ประเทศ : United Arab Emirates
  การรักษา : 10 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-658
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 9 Bridges
 • รหัสผู้ป่วย : 2014-850
  ประเทศ : Laos
  การรักษา : 8 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-675
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Crowns + Bridges
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ