Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-329
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth: 2 Crowns + 6 Fillings + Whitening
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-405
  ประเทศ : New Zealand
  การรักษา : Top Teeth: 7 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-421
  ประเทศ : UK
  การรักษา : Bottom Teeth: 3 unit Bridge + 3 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-412
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth: 6 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-555
  ประเทศ : Germany
  การรักษา : Top Teeth: 6 Crowns + 4 Extraction
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-596
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth: 3 Crowns + 3 unit Bridge + Denture
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ