Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2012-2336
  ประเทศ : New Zealand
  การรักษา : Top Teeth : 2 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2014-537
  ประเทศ : England
  การรักษา : Top Teeth : 4 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2014-583
  ประเทศ : New Zealand
  การรักษา : Top Teeth : 7 Crowns #1 Implant
 • รหัสผู้ป่วย : 2014-547
  ประเทศ : Norway
  การรักษา : Top Teeth : 5 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2014-549
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth : 5 Crowns #5-Unit Bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2014-565
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth : 4 Crown
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ