Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2016-1216
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 8 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-711
  ประเทศ : Japan
  การรักษา : 7 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-1177
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 6 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-1175
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 7 Crowns + 4 Implant
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-1174
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 11 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-1151
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 11 Crowns + 9 Bridges
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ