Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-592
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 2 Crowns + 10 Bridges
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-586
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 6 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-583
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 17 Crowns + 7 Bridges
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-570
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 12 Crowns + 6 Bridges
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-568
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 5 Crowns + 6 Bridges
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-550
  ประเทศ : Thailand
  การรักษา : 5 Crowns
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ