Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-1227
  ประเทศ : New Zealand
  การรักษา : Crowns + Bridges
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-1195
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 16 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2011-363
  ประเทศ : New Zealand
  การรักษา : 4 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2016-1245
  ประเทศ : U.S.A.
  การรักษา : 1 Crown on Implant
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-1257
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 8 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-1229
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 6 Crowns + 7 Bridges
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ