Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2013-741
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Bottom Teeth: 6 Crowns + Extraction
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-606
  ประเทศ : UK
  การรักษา : Top Teeth: 4 Crowns + Fillings
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-630
  ประเทศ : New Zealand
  การรักษา : Root Canal + Fillings + Whitening
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-646
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth: 6 unit Bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-653
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Fillings + Whitening
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-654
  ประเทศ : Laos
  การรักษา : Top Teeth: 4 Crowns + Root Canal
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ