Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-1053
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw - 9 Crown
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-1046
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw - 10 Crown
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-1085
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw - 8 Crown
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-1088
  ประเทศ : Canada
  การรักษา : Upper Jaw - 4 Crown
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-1095
  ประเทศ : Ireland
  การรักษา : Upper Jaw - 10 Crown Lower Jaw - 10 Crown
 • รหัสผู้ป่วย : 2019-1112
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw - 8 Crown
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ