Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2014-685
  ประเทศ : New Zealand
  การรักษา : Top Teeth : 13 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2014-684
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth : 12 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2014-677
  ประเทศ : U.S
  การรักษา : Top Teeth : 2 Crowns #2 Bridges
 • รหัสผู้ป่วย : 2014-656
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth : 5-Unit Bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2014-649
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth : 6 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2014-631
  ประเทศ : New Zealand
  การรักษา : Top Teeth : 4 Crowns #Partial Denture
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ