Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2009-6886
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Bottom teeth : 8 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2014-384
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth : 6 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2014-391
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth : 6 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2009-7679
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth : 10 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2014-396
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth : 6-Unit Bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2014-272
  ประเทศ : Austria
  การรักษา : Top Teeth : 1 Crown #Whitening
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ