Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2008-5090
  ประเทศ : New Zealand
  การรักษา : Bottom Teeth: 4 unit Bridge + 2 Extraction
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-565
  ประเทศ : Germany
  การรักษา : Top Teeth: 2 Crowns + 4 unit Bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-576
  ประเทศ : New Zealand
  การรักษา : Top Teeth: 4 Crowns + 3 unit Bridge + Fillings
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-553
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth: 7 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-568
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth: 2 Crowns + Root Canal Treatment
 • รหัสผู้ป่วย : 2015-572
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth: 7 unit Bridge + 4 Crowns
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ