Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2010-10063
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-1355
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-1377
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-1366
  ประเทศ : Hong kong
  การรักษา : Crown
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-472
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 16 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2017-452
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : 6 Bridges
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ