Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-994
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw : 8 Crowns + 2 Unit Bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-964
  ประเทศ : Madaguscar
  การรักษา : Upper Jaw : 1 Crown on Implant + 4 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-1002
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw : 8 Crowns Lower Jaw : 8 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-880
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Upper Jaw : 7 Crowns + 3 Unit Bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-876
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Lower Jaw : 7 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2018-839
  ประเทศ : UK
  การรักษา : Lower Jaw : 8 Crowns
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ