Dr. Sunil International
Dental Center
ขอคำปรึกษาออนไลน์
โทร. + 02-714-6441
+66 065-824-2979
การทำครอบฟัน / สะพานฟัน (Porcelain)
 • รหัสผู้ป่วย : 2014-897
  ประเทศ : USA
  การรักษา : Top Teeth : 4 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2014-881
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth : 2 Crowns #6-Unit Bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2014-875
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth : 3 Crowns #3-Unit Bridge
 • รหัสผู้ป่วย : 2014-874
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth : 2 Crowns #Whitening
 • รหัสผู้ป่วย : 2014-1039
  ประเทศ : Australia
  การรักษา : Top Teeth : 6 Crowns
 • รหัสผู้ป่วย : 2014-1000
  ประเทศ : Ireland
  การรักษา : Top Teeth : 6 Crowns
การนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการทางทัณฑกรรมโดยทันที
เวลาที่ดีที่สุดในการติดต่อ